ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1675

Παρακάτω παρατίθεται το από 11/7/1675 διάταγμα του Ενετού Προβλεπτή Θαλάσσης Antonio Priuli, με το οποίο θεσπίστηκε η λιτάνευση της ιεράς Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο προάστιο της Γαρίτσας. Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου εξαχθέν εκ του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας το 1936.
Ακολουθεί η μετάφραση του ανωτέρω εγγράφου, ποιηθείσα επίσης το 1936 παρά του τότε Εφημερίου της Υ.Θ. Βλαχερνών, Στεφάνου Κρητικού.
Το ανωτέρω κείμενο της μεταφράσεως έχει ως εξής:

_____Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 11 Ιουλίου 1675 ἕ.ν.
_____Ὁ Ἐκλαμπρώτατος καὶ Ἐξοχώτατος Γενικός Προβλεπτής Θαλάσσης Ἐδρεύων κλπ.
_____Ἀκούσας ἀφ’ ἑνὸς τοὺς ἐντιμοτάτους κ.κ. Συνδίκους τῆς Περιβλέπτου ταύτης Κοινότητος, καὶ ἀφ’ έτερου τοὺς κ. κ. Σπυρίδωνα και Ἰάκωβον ἀδελφούς Μπαρμπάτη, αἰτουμένους ὅπως λιτανεύσωσιν ἐν τῷ προαστείῳ τῆς Γαρίτσης τὴν εἰκόνα της Υας Θου ἐπονομαζομένης Βλαχέραινας, εἰς ἐκτέλεσιν εὐχῆς καὶ ἀνταπόδοσιν χάριτος διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ λοιμοῦ ἀπαλλαγὴν τῶν κατοί­κων.
_____Ἡ Α.Ε. ἀποφαίνεται ὅπως χορηγηθῇ ἡ αἰτουμένη ἄδεια πρὸς τέλεσιν τῆς ὡς ἄνω λιτανείας, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ κληθῇ ὅπως λάβῃ μέρος εἰς αὐτὴν καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πρωτοπαπᾶς, ὡς Ἀρ­χηγὸς τοῦ Ἀνατολικοῦ Δόγματος, με­τὰ τῶν διαφόρων αὐτοῦ ἀξιωματού­χων.
_____Ταῦτα πρὸς ἱκανοποίησιν ἀμφοτέρων τῶν μερῶν.
_____ὑπγ. Ἀντώνιος Πριούλης Προβλεπτής Γενικός Θαλάσσης
_____ὑπγ. Νατάλ Βαλτέρρας, Βοηθός της Α.Ε.

Ἀκριβὴς μετάφρασις τοῦ Ἰταλικοῦ κειμένου.
Ἐν Κερκύρᾳ τῇ 10η Ἰουνίου 1936.
Ὁ Ἐφημέριος Υ.Θ. Βλαχερνῶν Γαρίτσης
Ἱερεὺς Στέφανος Κρητικός